Vrijwaringsverklaring

Het spijt ons zeer, dat wij genoodzaakt zijn om onderstaande teksten weer te geven. Deze plaatsen wij absoluut niet uit vrije wil, maar om onze school te beschermen tegen de kwelling van juridische steekspelletjes. Indien u dus niet voornemens bent om ons voor de rechter te slepen, dan kunt u onderstaande opgezwollen woordenbrij met een gerust hart negeren en bieden we nogmaals onze excuses hiervoor aan. Daar gaan we.

1. Definities

Voor de toepassing van deze Vrijwaringsverklaring en de uitvoering ervan worden de volgende begrippen gebruikt volgens de hierna volgende definities:

 • Website
  Deze website (www.kantelberg.be).
 • Inhoud
  De inhoud en informatie van de Website (content), inclusief eventuele diensten (services).
 • Overeenkomst
  Deze vrijwaringsverklaring.
 • Kantelberg
  De Vrije Basisschool Kantelberg, zijnde de school als instituut in zijn geheel, waaronder directie, personeel, ouderraad, bestuur en verder iedereen die in enige vorm een bijdrage levert aan of betrokken is bij de Vrije Basisschool Kantelberg.

2. Aanvaarding van deze vrijwaringsverklaring

Door het bezoeken van de Website, het bekijken, openen of anderszins gebruiken van de Inhoud gaat u akkoord met deze Overeenkomst. U begrijpt en onderschrijft dat het gebruik van de Website onder deze Overeenkomst een juridisch bindende overeenkomst vormt tussen u en Kantelberg en dat het gebruik van de Website uwerzijds een afdoende acceptatie van deze Overeenkomst vormt. Als u niet gebonden wilt zijn aan deze Overeenkomst, dan is het direct verlaten van deze website uw enige optie.

3. Dienstverlening

U gaat ermee akkoord en erkent, dat Kantelberg het recht heeft de via de Website geboden Inhoud te wijzigen, te verbeteren of te beëindigen, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, zelfs indien dit kan leiden dat u geen toegang tot alle informatie van deze website.

4. Eigendomsrechten

U erkent en aanvaardt dat de Website eigendoms- en vertrouwelijke informatie, inclusief handelsmerken, servicemerken en patenten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten of verdragen kán bevatten. Handelsmerken, dienstmerken en logo’s zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Genoemde inhoud mag niet worden verkocht, gereproduceerd of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming. Kantelberg machtigt u de Website te bekijken en één kopie – elektronisch of afgedrukt – te maken van (delen van) de inhoud voor offline, persoonlijk of niet-commercieel gebruik. Elke verdere rechten, welke niet specifiek worden verleend, zijn voorbehouden.

5. Beëindiging van de Overeenkomst

De Overeenkomst blijft onafgebroken van toepassing en kan uitsluitend door Kantelberg of dwingende bepalingen in de wetgeving worden beëindigd.

6. Risicovrijwaring

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Website geheel op eigen risico is en dat de Inhoud wordt geleverd “zoals aangeboden” en “zoals beschikbaar”, inclusief eventuele fouten c.q. gebreken. Kantelberg geeft geen expliciete of impliciete garanties, goedkeuringen of verklaringen met betrekking tot de Inhoud, de werking, toegang of beschikbaarheid van de Website, noch voor eventuele materialen en/of producten.

7. Beperking van aansprakelijkheid

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Kantelberg in geen geval aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of morele schade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, schade door winstderving, onderbreking van de bedrijfsvoering, zakelijke reputatie of goodwill, verlies van programma’s of gegevens of andere materiële of immateriële schade, die voortvloeit uit het gebruik van de Website c.q. het onvermogen om de Website te gebruiken. De bovenstaande beperking is van toepassing ongeacht of Kantelberg is geadviseerd – of op de hoogte had moeten zijn – betreffende de mogelijkheid van dergelijke schade. Indien van rechtswege de uitsluting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is ​​de aansprakelijkheid van Kantelberg beperkt in de mate, welke is toegestaan ​​door de wetgeving.

8. Externe inhoud

De Website kan hyperlinks bevatten naar inhoud, reclame of websites van derden. U erkent en aanvaardt dat Kantelberg hiervoor niet verantwoordelijk is en derhalve geen aansprakelijkheid zal accepteren.

9. Wijziging van de Overeenkomst

Kantelberg behoudt zich het recht voor de Overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen in de Overeenkomst worden effectief op de datum waarop deze worden geplaatst.

10. Rechtsbevoegdheid

Bij eventuele geschillen is uitsluitend de rechtbank in Brugge bevoegd.

Contacteer vrije basisschool Kantelberg

Met dit formulier stuurt u een bericht naar de directie van vrije basisschool Kantelberg.

Spontane sollicitaties (motivatiebrief + CV) mogen gestuurd worden naar sollicitaties@basisbrugge.be

Contacteer Kantelberg
reCAPTCHA