Inschrijven

De start van het leven van uw kind bij ons op school is de inschrijving. Deze is onderhavig aan enkele bepalingen en u heeft er ook een paar documenten bij nodig. Hier leest u hoe u uw kind(eren) kunt inschrijven.

Onze school heeft nog voldoende groeimogelijkheden. Wij kunnen momenteel alle leerlingen inschrijven. We verwelkomen alle kinderen dan ook graag met open armen. Toch moet ook onze school een maximumcapaciteit bepalen op schoolniveau, per vestigingsplaats en per onderwijsniveau (kleuter- en lager onderwijs). Meer uitleg vindt u op deze website.

Capaciteitsbepaling

Onder capaciteit verstaat men het totaal aantal leerlingen dat een schoolbestuur als maximaal aantal leerlingen ziet. De maximumcapaciteit voor onze school is voor dit schooljaar vastgelegd op maximum 150 leerlingen voor de kleuterafdeling en maximum 250 leerlingen voor de lagere afdeling. Wij hebben momenteel geen capaciteitsproblemen en kunnen alle leerlingen inschrijven.

Start van de inschrijvingen

De regelgeving legt vast wanneer een school ten vroegste mag starten met inschrijven. Voor onze school die gelegen is in een LOP-gebied geldt onderstaande:

Vanaf 1ste schooldag van sept. van voorafgaand schooljaar

School kan kinderen uit verschillende voorrangsgroepen apart of samen inschrijven. Voorwaarde: de school mag geen enkele leerling uit die groepen weigeren. De school kan geen indicator- en niet-indicator inschrijven.

Ten vroegste vanaf 1ste schooldag van maart van vooraf-gaande schooljaar

School schrijft alle kinderen in, en begint daarbij met de voorrangsgroepen. School kanvoorrangsgroepen samen nemen. Voorwaarde: de school mag geen enkel kind uit die groepen weigeren. School moet dubbele contingentering toepassen vanaf de inschrijvingen voor het schooljaar 2013-2014.

De inschrijving

De algemene regel is dat leerlingen chronologisch worden ingeschreven. Op deze chronologie is echter voor bepaalde leerlingengroepen, waarvoor de overheid het inschrijvingsrecht maximaal wil garanderen, een afwijking voorzien in de vorm van de voorrangsregel. De inschrijvingen van voorrangsgroepen gebeuren in een bepaalde volgorde waarvan niet kan worden afgeweken. Eén van de uitgangspunten van het inschrijvingsrecht is het streven naar sociale mix en sociale cohesie door een evenredige verdeling van indicator- en niet indicatorleerlingen. De school gebruikt een opgelegd model van inschrijvingsregister vanaf de inschrijvingen voor het schooljaar 2013-2014. Ouders ondertekenen voor akkoord het schoolreglement.

Voorrangsgroepen

Op het wie eerst komt, eerst maalt-principe is er zoals eerder vermeld een correctie die er uit bestaat dat sommige groepen voorrang krijgen. Volgende voorrangsgroepen krijgen voorrang bij inschrijven:

 • broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn
 • kinderen van personeel (personeel moet op het ogenblik van de inschrijving een contract hebben van een lopende tewerkstelling van minimum 104 dagen)
 • indicator- en niet-indicatorleerlingen (Deze voorrang gebeurt volgens de systematiek van dubbele contingentering (zie verder). De indicatoren zijn:
  1. schooltoelage ontvangen in het voorafgaand schooljaar;
  2. verblijven buiten gezinsverband;
  3. trekkende bevolking;
  4. moeder niet in het bezit van diploma secundair onderwijs of studiegetuigschrift 2de leerjaar 3de graad secundair onderwijs.

Sociale mix en dubbele contingentering

Onze school behoort tot een LOP-gebied en moet streven naar een sociale mix. Dit is een evenredige verdeling van indicator- en niet-indicatorleerlingen. De sociale mix wordt nagestreefd via de systematiek van dubbele contingentering. Deze dubbele contingentering werkt als volgt:

 1. Stap 1: Een school bepaalt binnen haar capaciteit twee contingenten.
  1. het contingent van leerlingen dat voldoet aan minstens één indicator (= contingent indicatorleerlingen);
  2. het contingent van leerlingen dat niet voldoet aan een indicator (= contingent niet-indicatorleerlingen). Bij het bepalen van de contingenten streeft de school naar een evenredige verdeling van indicator- en niet-indicatorleerlingen, een weerspiegeling van de omgeving.
 2. Stap 2: Zittende leerlingen en reeds ingeschreven leerlingen per contingent bepalen.
  De school brengt zittende leerlingen en de leerlingen van de voorgaande voorrangsgroepen onder in het contingent waartoe ze behoren.
 3. Stap 3: Voorrang voor indicator- en niet-indicatorleerlingen.
  Via de voorrangsperiode indicator- en niet-indicatorleerlingen streeft de school naar een evenredige verdeling en dus naar de weerspiegeling van de omgeving.

Weigeren van leerlingen

Een school moet een leerling weigeren, indien:

 1. de leerling niet aan de toelatingsvoorwaarden zal voldoen (bij de instap);
 2. de inschrijving er op gericht is om continu te alterneren tussen verschillende scholen;
 3. de capaciteit is bereikt.

Een school in het basisonderwijs kan een leerling weigeren, indien:

 1. de leerling omwille van tucht uitgesloten is geweest in die school (in de loop van het voorgaand of het lopend schooljaar);
 2. de capaciteit voor anderstalige nieuwkomers is bereikt;
 3. de leerling een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs heeft;
 4. na afweging de draagkracht van de school te beperkt blijkt te zijn.

De school neemt geweigerde leerlingen ook op in het inschrijvingsregister. De school geeft de ouders bij elke weigering een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving. Het model hiervoor wordt opgelegd. Ouders kunnen tegen een niet-gerealiseerde inschrijving een klacht indienen bij de Commissie inzake leerlingenrechten. Er kan ook bemiddeling georganiseerd worden. Bij weigering omwille van draagkracht wordt de bemiddeling automatisch opgestart. Plaatsen die later vrijkomen, worden tot minimaal de vijfde schooldag van oktober ingevuld met leerlingen die omwille van capaciteit werden geweigerd. En dit in de volgorde dat ze zich aangediend hebben voor inschrijving.
Voor kleuters geboren in het meest recente kalenderjaar, wordt deze volgorde gerespecteerd tot en met de eerste schooldag van september van het schooljaar volgend op het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had.

Overcapaciteit

Een school kan voor bepaalde categorieën van leerlingen toch overgaan tot een inschrijving ook al zijn er voordien reeds leerlingen geweigerd omwille van de overschreden capaciteit. Een school in het basisonderwijs kan in overtal gaan voor:

 1. anderstalige nieuwkomers;
 2. kinderen die geplaatst zijn door de jeugdrechter of door een comité voor bijzondere jeugdzorg, (semi-)internen, jongeren die verblijven in een residentiële voorziening;
 3. kinderen die terugkomen naar het gewoon onderwijs na verblijf, in het lopende of het voorgaande schooljaar, in het buitengewoon onderwijs (vb. de speelleerklas);
 4. kinderen die verblijven in een Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG);
 5. kinderen die behoren tot dezelfde leefeenheid. Indien slechts één van twee kinderen (bv. meerlingen) kan ingeschreven worden in hetzelfde capaciteitsniveau.

Toelatingsvoorwaarden

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (b.v. de SIS-kaart). De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school. Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts éénmaal ingeschreven volgens chronologie. Op deze chronologie is een afwijking voorzien in de vorm van de voorrangsregel.

Toelating tot kleuterschool

Een kleuter jonger dan 2 jaar en 6 maanden kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig.

Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie;
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie;
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie;
 • de eerste schooldag van februari;
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie;
 • de eerste schooldag na de paasvakantie;
 • de eerste schooldag na Hemelvaartsdag.

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten worden zonder rekening te houden met de instapdagen.

Toelating tot het eerste leerjaar

Om toegelaten te worden tot het eerste leerjaar moet een leerling zes jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken vóór 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

 • het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest;
 • voldoen aan een proef die de kennis van het Nederlands, nodig om het lager onderwijs aan te vatten, peilt. De Vlaamse Regering legt de inhoud van die taalproef vast. Het CLB waarmee de school waar de betrokken leerling zich aanbiedt een beleidscontract heeft, is bevoegd die taalproef af te nemen;
 • beschikken over een bewijs dat hij het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse Taalunie.

Toelating tot de lagere school

Een leerling, die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar, kan in het lager onderwijs ingeschreven worden, op voorwaarde dat hij tijdens het voorafgaande schooljaar was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 185 halve dagen aanwezig was geweest. Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar en die tijdens het voorafgaande schooljaar niet was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs, kan in het lager onderwijs worden ingeschreven op basis van een taalproef.

Leerplicht

In september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Een jaar langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum. Ouders nemen de uiteindelijke beslissing.

De onderwijscheques voor het komende schooljaar kunnen tussen 1 augustus van het huidige jaar en 30 juni van het volgend jaar gekocht worden in het Sociaal Huis.


ONDERWIJSCHEQUE, Bekijk
Kantelberg

Kantelberg heeft veel voordelen te bieden aan u en uw kind. Deze pluspunten koesteren we en houden we dagelijks op peil.


ONZE TROEVEN, Bekijk

Contacteer vrije basisschool Kantelberg

Met dit formulier stuurt u een bericht naar de directie van vrije basisschool Kantelberg.

Contacteer Kantelberg
reCAPTCHA