Privacyverklaring

Vrije Basisschool Kantelberg wenst zich qua inhoud, privacy en gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk aan regels te houden.

Los van onderstaande opsomming spreekt het vanzelf dat we ons aan alle normaal geldende voorschriften, gedragscodes en wettelijke bepalingen inzake inhoud en werking van websites willen houden. Hebt u opmerkingen of klachten over inhoud, privacy en gebruiksaspecten, breng ons dan a.u.b. op de hoogte via het contactformulier.

Inhoud

 • We laten geen discriminerende, beledigende of denigrerende teksten, beelden, geluiden of verwijzingen toe op deze website.
 • We behouden ons het recht voor om eventueel aangeboden teksten voor publicatie, van welke aard ook, te weigeren indien ze strijdig zijn met bovenstaande regel, of indien ze niet verenigbaar zijn met of relevant voor de werking en doelstellingen van onze school.
 • Wij houden ons uitdrukkelijk aan copyright en andere eigendomsrechten. Wie meent dat zijn rechten inzake copyright en eigendom geschonden worden op deze website mag ons dit altijd melden. Dit is niet onze bedoeling en na melding zullen we het nodige doen om eventuele inbreuken ongedaan te maken.

Privacy

 • We respecteren uw privacy. Gegevens en informatie die daarop betrekking hebben en die in ons bezit zouden komen via de website (bijvoorbeeld om te registreren) zullen behandeld worden in overeenstemming met de wettelijke vereisten terzake.
 • Indien we tot het privé domein behorende gegevens opvragen en bijhouden zal dit altijd beperkt zijn tot het strikt noodzakelijke dat we nodig hebben in functie van de website en de werking ervan. Dit kan vooral, maar niet uitsluitend, betrekking hebben op toegangsidentificatie, beveiliging en bezoekersstatistieken.
 • Respect voor de privacy van ouders en kinderen betekent dat u altijd mag weten welke gegevens we eventueel over u en uw kind(eren) bezitten, en dat u deze kunt wijzigen of laten verwijderen als u dat wenst.
 • Wij participeren niet in affiliate programma’s en deze website kent geen tracking cookies. Dit betekent ook dat we die gegevens niet doorgeven aan derden. Een uitzondering hierop is, indien de school om wettelijke dan wel juridische redenen hiertoe van rechtswege wordt gedwongen.
 • Afbeeldingen op deze website zijn doorgaans pictogrammen of stockfoto’s. Indien we foto’s plaatsen, die op school zijn gemaakt, trachten wij naar beste weten zoveel mogelijk hiervoor groepsfoto’s te kiezen of zo algemeen mogelijke foto’s, die niet herleidbaar zijn tot een persoon.
  Alle overige afbeeldingen van klas- en schoolactiviteiten zijn uitsluitend te bekijken (en te downloaden) voor geregistreerden (waaronder uiteraard geregistreerde ouders).
 • Vindt u dat uw privacy om één of andere reden geschonden wordt door inhoud op de website, weet dan dat dit nooit onze bedoeling is. Breng ons in dergelijk geval op de hoogte van uw opmerkingen en bezwaren, en we zullen die inhoud eventueel met de nodige rechtzetting onverwijld verwijderen of aanpassen.

Gebruiksvoorwaarden

 • Wie deze website bezoekt, of er op één of andere manier aan deelneemt door zich bijvoorbeeld te registreren en zelf inhoud toe te voegen, verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de regels inzake inhoud, privacy en gebruik zoals ze hier vermeld zijn.
 • Iedereen zal zich houden aan de regels inzake copyright en eigendomsrechten. Wie inhoud van deze website wil aanwenden voor publicatie buiten deze website, hetzij persoonlijk, hetzij via doorgave aan derden, zal dit eerst melden en daarvoor toestemming vragen. Redelijkerwijze wordt deze toestemming niet geweigerd inzoverre er geen commerciële belangen mee gemoeid zijn. Er kunnen wel voorwaarden overeengekomen worden. Op zijn minst zal altijd de bron van de overgenomen inhoud vermeld worden.
 • We behouden ons het recht voor om bij inbreuken tegen de hierboven opgesomde regels en voorwaarden de nodige maatregelen te treffen. Inhoud en/of registraties kunnen dan geweigerd, geblokkeerd of verwijderd worden.

Contacteer vrije basisschool Kantelberg

Met dit formulier stuurt u een bericht naar de directie van vrije basisschool Kantelberg.

Spontane sollicitaties (motivatiebrief + CV) mogen gestuurd worden naar sollicitaties@basisbrugge.be

Contacteer Kantelberg
reCAPTCHA